Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Regulamin

REGULAMIN SERWISU SZKOLENIA NATAN
www.szkolenia.natan.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego Szkolenia NATAN www.szkolenia.natan.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Serwis jest adresowany do nauczycieli religii rzymsko-katolickiej oraz do wszystkich zainteresowanych nauczycieli, wychowawców i pedagogów.
 3. Serwis jest prowadzony przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN.
 4. Organem założycielskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN z siedzibą w Lublinie ul. Skautów 11 B m 29, 20-055 Lublin.
 5. Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN jest odpowiedzialne za merytoryczny kształt Serwisu.
 6. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN jest odpowiedzialne za obsługę formalną i finansową działalności Serwisu.
 7. Kontakt ze Stowarzyszeniem oraz Centrum może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@natan.pl
  2. korespondencyjnie pod adresem: ul. Skautów 11 B m 29, 20-055 Lublin;
 8. Serwis ma charakter usługowy:
  1. służy prezentacji oferty Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN
  2. zawiera informacje umożliwiające zamawianie szkoleń przez instytucje
  3. umożliwia zainteresowanym osobom prywatnym zakup udziału w szkoleniach
 9. W Serwisie prezentowana jest oferta szkoleniowa obejmująca szkolenia stacjonarne (warsztaty) szkolenia internetowe (webinary, e-kursy, filmy szkoleniowe) oraz materiały szkoleniowe.
 10. Zakupy udziału w szkoleniach lub materiałów szkoleniowych wymagają założenia konta.
 11. Warunkiem założenia konta jest wyrażenie zgody na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu, w Polityce Prywatności Serwisu oraz akceptacji poniższego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych potrzebnych do: przeprowadzenia zakupu przez Serwisu Szkoleniowy NATAN, wystawienia zaświadczenia dokumentującego udział w szkoleniach, wystawienia faktury za zakup udziału w szkoleniach lub materiałów szkoleniowych.
 12. Niniejszy Regulamin jest udostępniony przez Stowarzyszenie w witrynie internetowej www.szkolenia.natan.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku, w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 13. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 14. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych adresowanych do nauczycieli religii rzymsko-katolickiej. Treści te mogą dotyczyć usług i towarów własnych Stowarzyszenia oraz osób trzecich. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Biblioteki, a ich zasady określają odpowiednie podmioty.
 15. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu, usługi, warunki świadczenia usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 16. Stowarzyszenie Pedagogów NATAN informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Szkoleniowy NATAN/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.szkolenia.natan.pl, którego właścicielem i administratorem jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN, w ramach którego Użytkownicy mogą pobierać materiały umieszczone w jego zasobach oraz umieszczać tam materiały własne.

Właściciel i administrator Serwisu – właścicielem i administratorem Serwisu jest Stowarzyszenie Pedagogów NATAN. Stowarzyszenie ma siedzibę w Lublinie (20-055 Lublin, ul. Skautów 11 B m 29), nr KRS: 0000281982, NIP 712 306 97 02, REGON: 060260183.

Odpowiedzialność za merytoryczne treści w Serwisie – za treści prezentujące ofertę szkoleniową w Serwisie jest odpowiedzialne Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN; Centrum jest organem Stowarzyszenia Pedagogów NATAN posiadającym akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Użytkownik – osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie, posiadająca konto, dokonująca w Serwisie zakupów.

Usługi – usługi świadczone przez Stowarzyszenie Pedagogów NATAN na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań wskazanych w Regulaminie oraz bezpośrednio na stronie Serwisu, takich jak zakup szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych, korzystanie z umieszczonych w Serwisie materiałów bezpłatnych.

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta w Serwisie. Podczas Rejestracji Użytkownik wypełnia pola interaktywnego formularza oznaczone jako obowiązkowe oraz wysyła go do Usługodawcy za pomocą przycisku znajdującego się pod formularzem.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – oświadczenie zawiera zgodę na przetwarzanie danych osobowych koniecznych do obsługi usług udostępnianych w serwisie; tekst oświadczenia znajduje się na koncie każdego Użytkownika.

Warsztat stacjonarny – szkolenie realizowane w konkretnym miejscu i terminie

Webinar – szkolenie internetowe realizowane w konkretnym terminie za pośrednictwem platformy Zoom

E-kurs – szkolenie internetowe, w którym udostępniane są materiały szkoleniowe bez ograniczeń czasu i miejsca; materiały te umieszczone są na platformie Moodle. Serwis umożliwia zakup tej formy szkolenia.

Filmy szkoleniowy – filmy, które zawierają treści pomagające nauczycielom podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Serwis umożliwia zakup tej formy szkolenia.

Materiały szkoleniowe – pliki zawierające treści pomagające nauczycielom podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Mogą mieć charakter płatny lub bezpłatny.

Materiały bezpłatne – materiały szkoleniowe udostępnione bezpłatnie

Filmy dydaktyczne – filmy, które można wykorzystać na lekcji jako materiał dydaktyczny

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Regulamin – niniejszy dokument.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. Właściciel i Administrator Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie usług, w szczególności takich, jak: zakup udziału w szkoleniach, zakup materiałów szkoleniowych, korzystanie z materiałów bezpłatnych.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu: urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
IV. USŁUGI
 1. Właściciel i Administrator Serwisu umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących Usług:
  1. bezpłatne założenie i prowadzenie Konta,
  2. bezpłatne wyszukiwanie ofert szkoleń i materiałów szkoleniowych
  3. zakup udziału w szkoleniach
  4. zakup materiałów szkoleniowych i dydaktycznych
 2. Zakupu w Serwisie można dokonywać za pośrednictwem szybkiego przelewu przez PAYU:
  1. przy zakupie e-kursu przez PAYU następuje automatycznie utworzenia konta Użytkownika na platformie szkoleniowej natan.moodle.pl, na której prowadzone są e-kursy.
  2. przy zakupie webinaru przez PAYU następuje automatycznie przesłanie Użytkownikowi linku do tego webinaru
 3. Zakupu punktów można dokonywać za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego. Dostępy do e-kursów i webinarów są wysyłane po wpłynięciu zapłaty na konto Stowarzyszenia.
V. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG
 1. Przeglądanie treści Serwisu jest dostępne bez ograniczeń dla wszystkich zainteresowanych osób.
 2. Zakup w Serwisie wymaga rejestracji i utworzenia w ten sposób konta. W ten sposób osoby fizyczne stają się Użytkownikami Serwisu.
 3. Zakup w Serwisie wymaga wyrażenia zgody przez Użytkowania na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 4. Jeśli Użytkownik chce uzyskać fakturę za dokonany zakup musi:
  1. określić czy to ma być faktura na jego dane osobowe czy na instytucję
  2. w wypadku faktury na szkoły publiczne konieczne jest podanie danych NABYWCY (organ prowadzący szkołę) oraz ODBIORCY (szkoła)
VI. KONTO W SERWISIE
 1. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.
 4. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.
 6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas rejestracji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych Użytkownika umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Administratora poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub samodzielnego poprawienia danych, za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w ramach Konta.
 7. Zakup w Serwisie wymaga od Użytkownika zalogowania się na swoje Konto.
VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Użytkownik ma prawo do otrzymania zaświadczenia o udziale w kupionym szkoleniu pod następującymi warunkami:
  1. Zaświadczenie z udziału w warsztacie stacjonarnym – obecność podczas szkolenia
  2. Zaświadczenie z udziału w webinarze – obecność podczas szkolenia
  3. Zaświadczenie z udziału w e-kursie – pozytywnie zaliczony test lub wykonanie prac w skazanych przez osobę prowadzącą
 2. Zaświadczenia wystawia Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN
 3. Użytkownik ma prawo do reklamacji usług dostarczanych w ramach działalności Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo do zwrotu opłaty za szkolenie pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na 24 godziny przed rozpoczęciem szkolenia droga e-mail na adres: biuro@natan.pl
 5. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
VIII. REKLAMACJE
 1. W razie wystąpienia problemów z rejestracją Konta, logowaniem się na Konto, zakupem udziału w szkoleniach lub zakupem materiałów szkoleniowych i dydaktycznych - Użytkownik może skontaktować się z Administratorem poprzez pocztę e-mail na adres biuro@natan.pl Konieczne jest wtedy opisanie problemu i podanie danych do Konta.
 2. Administrator Serwisu zobowiązuje się rozwiązać problem najszybciej jak to możliwe.
IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierające zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.

Lublin 6.09.2022

Ikona do góry